Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Školka - Současnost

Mateřská škola je umístěna v podhůří Beskyd, je jednotřídní o kapacitě 28 dětí, výchovně vzdělávací program je zaměřen na kladný vztah k sobě a přírodě. Naše mateřská škola je umístěná v krásné lokalitě, která nám dává možnost každodenního seznamování dětí s přírodou a jejími krásami ve všech činnostech. Poznáváním okolí získávají děti vztah nejen k přírodě, ale také ke svému rodnému místu.

Od r. 2002 jsme součástí právního subjektu Základní školy v Chlebovicích. Náš název je nyní Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2011 prošla škola celkovou rekonstrukcí v rámci projektu obce v operačním programu OPŽP. Byla vyměněna okna, budova a střecha byly zatepleny, udělána byla nová fasáda.

Od začátku školního roku 2021/2022 má naše mateřská škola otevřenou novou druhou třídu. Ve školním roce 2022/2023 mateřskou školu navštěvuje 36 dětí.

Velmi dobrou spolupráci máme s rodiči dětí. Pořádáme tvořivá odpoledne, kdy si děti s rodiči pohrají a vyrobí si drobný dárek (Vánoce, Velikonoce). Dle možností a nabídek uskutečňujeme sportovní a kulturní akce (karneval, sportovní soutěživá odpoledne).

Tradicí je dlouholetá spolupráce se základní školou, logopedickou poradnou, Včelařským muzeem v Chlebovicích, Mysliveckým svazem "Tetřev".

Vytváříme dětem takové podmínky, aby se v naší mateřské škole cítily šťastné a spokojené.

Od roku 2019 pracujeme s novým školním vzdělávacím programem s názvem

„Kouzelný svět přírody“.

Školní vzdělávací program vychází ze státní koncepce předškolního vzdělávání -Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jeho jednotlivé integrované bloky jsou vzájemně propojeny tak, aby na sebe logicky navazovaly a doplňovaly se. Lokalizace mateřské školy v přírodním prostředí je východiskem pro zaměření ŠVP. Orientujeme se na vytváření základu integrovaného pohledu dětí na svět. Směřujeme děti ke zdravému chování a jednání k sobě, druhým i přírodě. Člověk (dítě), společnost a příroda jsou jedním celkem, který ovlivňujeme svým chováním. Zamýšlíme se nad tím, co potřebuji já, co potřebuješ ty a co potřebuje příroda. Zaměřujeme se na poznávání živé a neživé přírody kolem nás, významu vody, vzduchu a podmínek pro zdravý život nás všech. Poznáváme vztahy v přírodním prostředí, fungování ekosystému, vedeme děti k ochraně životního prostředí. Vytváříme podmínky pro tvorbu pozitivního citového vztahu dětí k přírodnímu prostředí a podporujeme maximální kontakt s okolní přírodou. Dětem nabízíme aktivní poznávání přírody a vedeme je k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologickému chování.

Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměřujeme především na podporu rozvoje základů v oblasti environmentální výchovy - vytváření pozitivního vztahu k sobě a životnímu prostředí.

Naše vize směřuje k osobnostnímu rozvoji dítěte – sociálním dovednostem a postojům, komunikačním dovednostem, učit se být mezi lidmi a být sám sebou. Snažíme se děti vést k týmové spolupráci, vedeme je ke snaze vcítit se do druhých, k respektu k ostatním a k okolnímu prostředí. Stejně tak se snažíme vcítit a uplatňovat respekt k dítěti samotnému. Nejednáme z pozice moci, ale z pozice partnera dítěte.

 • pomoc sociálnímu a emocionálnímu rozvoji a přizpůsobení dítěte (pozitivní sebepojetí, samostatnost, sebevyjádření, zodpovědnost, řešení běžných sociálních situací a rozvoj mezilidských vztahů)
 • podpora vztahu k poznávání a učení a vytváření podmínek k aktivnímu učení a poznávání okolního světa a zdravému způsobu života v něm
 • příprava v oblasti řečových a intelektových dovedností souvisejících s primárním vzděláváním (komunikační dovednosti, myšlení)
 • pěstování a rozvoj individuálního vyjádření a tvořivých schopností v oblasti emocionální, estetické a etické

Naše vize je

„šťastné děti, připravené do školy, spokojené učitelky a aktivní spolupráce s rodiči.“

Šťastné děti na duze

Směřujeme k těmto cílům:

 • šťastné děti, připravené do školy
  Umožňovat dětem prožívat každý den malé/velké radosti při společných aktivitách, poznávání a realizaci dětských představ, naučit se žít ve společnosti kamarádů. Poznávat přírodu a žít s ní v harmonii.
 • spokojené učitelky
 • Individuálně přistupovat k potřebám dětí, naplňovat jejich potřeby v harmonickém prostředí, příjemném klimatu, a tak naplňovat motto ŠVP: „S respektem/láskou k sobě a přírodě“. Snažíme se dělat svou práci nejlépe, jak umíme, ale stále hledáme možnosti, jak lze věci dělat lépe. Snažíme se rozvíjet a přinášet si tak uspokojení z vlastní práce.
 • aktivní spolupráce s rodiči
  Motivujeme rodiče k aktivní spolupráci s mateřskou školou prostřednictvím společných akcí, chceme být partnery rodičů při výchově dětí a snažíme se o vytvoření otevřeného a důvěryhodného vztahu se všemi rodiči.

Respekt
Motto: „S respektem k přírodě“

Vzdělávací nabídka je zpracována do integrovaných bloků (IB), ty jsme nazvali podle cyklů přírody, která je nedílnou součástí života naší MŠ. Každý z IB obsahuje navržené okruhy, ze kterých pedagogové na úrovni třídy vycházejí a rozpracovávají jednotlivá témata do tematických celků (TC). Konkrétní TC vycházejí ze života dětí, společenských situací, svátků a slavností a ze života obce. Čas věnovaný tématům určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Vzdělávací obsah se konkretizuje dle zájmů, schopností a potřeb dětí tak, aby směřovaly k dosažení klíčových kompetencí dítěte předškolního věku.

 1. IB: TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY
  Okruhy: adaptace, pravidla, vztahy mezi dětmi, co děláme celý den a co všechno už umím (pravidla, uspořádání dne, střídání činností, hygiena, zapojení a aktivita dětí)
 2. IB: PODZIM
  Okruhy: příroda na podzim, počasí, ovoce a zelenina, práce na poli a zahradě, roční doby, podzim u rybníka, zvířata v podzimní přírodě.
 3. IB: ZIMA
  Okruhy: zimní příroda, počasí a podoby vody, oslavy, svátky, zimní sporty.
 4. IB: JARO
  Okruhy: naše země, planeta, vesmír, počasí, jarní příroda, zvířata a jejich mláďata, svět kolem nás, pohádky, oslavy, svátky
 5. IB: LÉTO
  Okruhy: – tělo, rodina, povolání, počasí, doprava, exotická zvířata, výlety, prázdniny.