Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Školní poradenské pracoviště

školní rok 2023/2024

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce Mgr. Ilona Martínková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
konzultační hodiny: úterý 13.00 – 13.45 hodin, kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
kontakt: tel.: 595 178 222, e-mail: skoIa@zschIebovice·cz

Školní metodik prevence Mgr. Lucie Brusová

 • prevence a řešení rizikového chování jako je šikanování mezi žáky, projevy rasismu apod.
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
konzultační hodiny: středa 10.00 – 10.45 hodin, kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
kontakt: tel.: 595 178 222, e-mail: I.brusova@zschIebovice·cz, skoIa@zschIebovice·cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.


Školní poradenské pracoviště

Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky a jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Cílem práce je zkvalitňovat klima školy, pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s výchovnými či vzdělávacími obtížemi. Provádět prevenci školní neúspěšnosti. Vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření. Podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků. Předcházet všem formám rizikového chování. Monitorovat problémové projevy chování. Provádět včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků. Poskytovat podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Podporovat žáky nadané a mimořádně nadané. Poskytovat konzultační pomoc zákonným zástupcům. Zajišťovat koordinaci služeb s ostatními subjekty, především PPP a SPC.Výchovný poradce Mgr. Ilona Martínková

Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí žákům, učitelům a zákonným zástupcům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Spolupracuje se speciálním pedagogem. Komunikuje s ostatními pedagogy a sbírá podněty.

Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě:

 • výskytu agresivního chování ve třídě
 • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)
 • náhlého i trvalého neúspěchu v učení
 • obtížné komunikace, konfliktu s rodiči
 • porušování pravidel soužití ve škole žákem
 • krádeží ve třídách
 • konfliktního či jinak problematického klimatu třídy

Výchovný poradce monitoruje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.), Linku bezpečí a další organizace. Může se zúčastnit komunitních kruhů ve třídách, které organizují učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů žáků. Spolupracuje s komunikačními partnery – psycholog, speciální pedagog, metodik prevence. Obrací se na sociální odbor a kurátory v případě podezření na problém v rodině či porušování zákona.Školní metodik prevence Mgr. Lucie Brusová

Školní metodik prevence spoluvytváří Školní strategii, podílí se na její realizaci.

Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikových jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu a navrhuje začlenění potřebných změn. Provádí šetření aktuálních potřeb jednotlivých tříd a podle získaných informací přizpůsobuje nabídku primární prevence. Spolupracuje s výchovným poradcem a se speciálním pedagogem. Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc zákonným zástupcům.

Metodik je též v přímém kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí na městském úřadu ve Frýdku-Místku, obvodním metodikem prevence a je pověřen jako kontaktní osoba pro Systém včasné intervence.Speciální pedagog Bc. Kristýna Šimečková a Mgr. Bc. Monika Labaj

Spolupracuje na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole. Komunikuje s vedením školy, pedagogy a žáky. Provádí speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti a poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky.


Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie ke stažení ve formátu PDF.

Minimální preventivní program ke stažení ve formátu PDF.

Příloha MPP - Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních ke stažení ve formátu PDF.